Exponentiële stijging wind- en zonne-energie in Gelderland

Regio - Sinds het tot stand komen van het Gelders Energie Akkoord (GEA) wordt de stand van zaken ten aanzien van de doelen jaarlijks gemonitord. (De monitoring is tot stand gekomen in samenwerking met Alliander, Rijkswaterstaat en Klimaatverbond.) Vandaag zijn de definitieve rapportages op provincie-, regio- en gemeenteniveau opgeleverd over het jaar 2016*. Het totaal energiegebruik in Gelderland blijft in lijn met de doelen, maar is wel weer stijgend. Waarschijnlijk is de economische groei hier grotendeels debet aan. De opwek van duurzame energie blijft nog achter op de doelstelling van 16% in 2023. De opwek op eigen bodem is nu 5,1%.

Energiegebruik

In Gelderland is in 2016 in totaal ruim 201 PJ aan energie verbruikt, een lichte stijging ten opzichte van 2015, maar nog op koers om de besparingsdoelen voor 2020 te gaan halen. (1,5% besparing per jaar sinds 2013.) Hiervan wordt 26% gebruikt in woningen, 37% voor zakelijk gebruik en maar liefst 37% voor mobiliteit. De stijging van het energiegebruik is vooral te zien in de sectoren commerciële dienstverlening en mobiliteit. Dit zou erop kunnen wijzen dat er nog steeds een koppeling tussen economische groei en het energiegebruik is.

In Nederland is besloten om van het aardgas af te gaan met onze bebouwde omgeving. In de periode 2013-2017 zijn er in heel Gelderland 26.946 (nieuwbouw)woningen op het aardgasnet aangesloten. In 2016 waren dat er 5.532. Het is duidelijk dat we dit zo spoedig mogelijk naar 0 zouden moeten brengen. Nieuwe woningen kunnen relatief makkelijk zonder gasaansluiting gebouwd worden door tijdens de ontwerpfase meer in te zetten op energiebesparing en duurzame warmte. In de bestaande bouw zullen de kosten om van het gas af te gaan aanzienlijk hoger liggen. Schattingen lopen uiteen van vijf- tot enkele tienduizenden euro’s per woning.

Lokale duurzame opwek

Met de doelstelling op het gebied van duurzame energie, opgewekt op Gelderse bodem loopt het nog niet hard genoeg. Wat opvalt is dat er veel meer zonne-energie is bijgekomen in 2016 dan windenergie. (Opbrengst van zonne-energie is 243 TJ gestegen en wind met 18 TJ.) Een van de oorzaken kan liggen in het feit dat de grootschalige windprojecten veel tijd kosten om gerealiseerd te worden. (In Gelderland zijn er nog wel veel projecten in ontwikkeling.) Naast zon en wind zijn houtkachels en afvalverbranding grote bronnen van hernieuwbare energie in Gelderland.

Werkgelegenheid

Een ander doel van het GEA is het laten stijgen van de werkgelegenheid in de energietransitie. In 2023 gaat het dan om 1.800 banen (fte) die erbij zijn gekomen in de provincie. Deze stijging van banen ligt goed op koers, de extra werkgelegenheid telt nu op naar ruim 1.000 arbeidsplaatsen in 2016. Als deze stijging wordt doorgezet komt het doel van 1.800 arbeidsplaatsen voor 2023 snel in zicht. Dat is tegelijkertijd een knelpunt aangezien er in deze beroepen nu al een tekort aan menskracht is in de bouw- en installatiesector. Hier ligt dus een duidelijke (om)scholingsbehoefte en een grote kans voor Gelderland.

Rapporten en meer informatie

Alle rapportages, samenvattingen en bijlagen op provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau zijn te downloaden van de website van het Gelders Energie Akkoord: http://www.geldersenergieakkoord.nl/themas/monitoring1. Omroep Gelderland heeft een item aan de monitor besteed. Bekijk het fragment vanaf 7 min 20 sec: https://www.omroepgelderland.nl/tv/programma/232488309/GLD-Nieuws/aflevering/32298/Woensdag-18-juli.

Bijlagen: grafieken en diagrammen – bovenstaande cijfers in beeld weergegeven

*= op dit moment de meest actuele stand van zaken, in lijn met de landelijk beschikbare en gevalideerde cijfers.

Meer berichten