Open brief

Open brief aan:

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Lingewaard.

Datum : 1 mei 2019

Onderwerp : Open Academie

Zeer Geacht College,

Ondergetekenden, die allen in het verleden tijd en energie hebben geïnvesteerd in "de Open Academie", maken zich ernstige zorgen over het voortbestaan van deze waardevolle voorziening.

Via een berichtgeving in "de Gelderlander" namen wij kennis van het voorgenomen besluit van het Bestuur van de stichting "Open Academie" om de educatieve activiteiten voor volwassenen te beëindigen. Als reden hiervoor wordt aangegeven dat de financiële middelen ontbreken om deze activiteit voort te zetten.

Einde aan 50 jaar kunstzinnige vorming?

Wanneer dit besluit wordt uitgevoerd betekent dat dat er einde komt aan bijna 50 jaar kunstzinnige vorming in onze gemeente. In die jaren is "de Kleine Akademie" en later "de Open Academie" de plaats geweest waar duizenden deelnemers aan de aangeboden cursussen kennis hebben gemaakt met kunst en cultuur. Onder leiding van professionele kunstenaars/docenten konden de deelnemers hun eigen creatieve mogelijkheden onderzoeken en ontwikkelen.

Uniek "selling-point" voor de gemeente Lingewaard.

"De Open Academie" is een unieke voorziening die in kwalitatief opzicht hoger scoort dan vergelijkbare voorzieningen in stedelijke omgevingen. In onze eigen omgeving bestaat een dergelijke voorziening niet of in ieder geval, zoals b.v. in Nijmegen, niet meer. Ook de gemeente Over-Betuwe ontbeert een voorziening zoals deze. Het zou een uniek "selling-point" voor de gemeente Lingewaard zijn, wanneer "de Open Academie" zijn activiteiten voor volwassenen kan blijven aanbieden. Daarbij is financiële hulp vanuit de gemeente onontbeerlijk. Een verhoging van de cursusgelden voor de deelnemers is geen reële optie, omdat de cursussen dan alleen nog maar voor hogere inkomensgroepen toegankelijk zouden worden.

Wij nemen met genoegen waar dat er op dit moment – ook door de overheid – veel aandacht besteed wordt aan gezonde leefstijl door bevordering van gezonde voeding en veel bewegen door middel van voedingscoaches en bevordering van breedtesport. Naar onze mening is voeding van de creativiteit en bevordering van de mentale beweeglijkheid evenzeer noodzakelijk voor gezondheid en welzijn van individu en samenleving. Het is een breed gedragen inzicht dat kunst en cultuur een essentieel onderdeel is van een beschaafde samenleving.

Ondergetekenden hebben allen op een of andere manier een rol gespeeld bij het ontstaan of de ontwikkeling van "de Open Academie" en de voorganger "de Kleine Academie" in het verleden. Wij willen Uw College verzoeken om in overleg met het bestuur alle mogelijkheden te onderzoeken om deze waardevolle voorziening in onze gemeenschap in stand te houden.

Hoogachtend,

Paul Benders, Niek Cox, Monique van Eechoud, Mathieu Geurts, Len Leemans, Piet Lemmen, Leon Swinkels, Betty van Waesberghe.

Meer berichten