Open brief aan inwoners Overbetuwe en gemeentebestuur

  Ingezonden

Elst - Voorzitter Leo Starink laat namens de stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk (SOGN) in onderstaande open brief het volgende weten.
''Zonneparken zijn nieuw in ons landschap, tenminste op de schaal die nu beoogd wordt. Onderstaand het idee hoe om te gaan met de inrichting ervan. Aan u het verzoek onze ideeën te toetsen.
De tijdelijke ontheffing van de agrarische bestemming die nu wordt overwogen betreft een zo'n groot gebied en heeft een zo'n grote impact op de aanwezige natuurlijke structuren dat een beleid noodzakelijk is om die structuren te borgen. Ten minste 20 tot 30 procent van de grond dient 'onbelegd' te blijven. Hierbij wordt 'belegd gedefinieerd als het grondstuk dat wordt gevormd door de loodrechte projectie van zonnepanelen op het horizontale vlak.

De bestemming die in het verleden is gegeven aan gronden ter inpassing van andere, toenmalige landschappelijke veranderingen (Betuwelijn) kan wel ingezet worden voor zonneparken, maar onder voorwaarden:
•    De inpassing die toentertijd is bepaald moet de mogelijkheden van natuur en leven in acht nemen.
•    De inpassing die nu bepaald wordt moet die mogelijkheden extra kansen geven. Met andere woorden, ieder project brengt zijn eigen compensatie en inpassing mee. Zodoende dient tenminste 40 tot 50 procent van de grond onbelegd (met zonnepanelen) te blijven en ingevuld te worden met natuurlijke structuren - poelen, heggen, natuurvriendelijke oevers, bosjes - die bijdragen aan de natuurlijke rijkdom.

Zelfs indien door de initiatiefnemers wordt gesteld dat de bestaande natuur op de door hen beoogde locaties weinig voorstelt, mag dit geen reden zijn om te doen alsof er niets van waarde is.
Juist omdat veel grond geen natuurlijk gebruik meer heeft in de nieuwe (tijdelijke) bestemming, dienen er extra maatregelen te worden genomen (inpassing). Denk aan sloten met natuurvriendelijke oevers, akkerranden, poelen en heggen.
Aanbeveling voor B en W en gemeenteraad: 
Maak beleid ten aanzien van de eisen die gesteld worden aan plek en inrichting van zonneparken. Stel vast wat  de eisen zijn aan een tijdelijke ontheffing van de agrarische bestemming. Kijk daarbij naar de schaal van het beoogde zonnepark in relatie tot het landschap. Besef dat de locatie onderdeel uitmaakt van een groter geheel en zorg daarom voor natuurlijke verbindingswegen naar de omgeving. Houd rekening met de dier- en plantensoorten die in het gebied een kans maken, en stel daarvoor een beheerplan op, dat ook op die soorten is toegespitst. Spreek een resultaatverplichting af, niet alleen een inspanningsverplichting.
In concreto:
Voor Zonnepark Overbetuwe:  voor het gebied van Gelders Landschap en Kastelen zal een inpassing van tenminste 40 à 50 procent gerealiseerd moeten worden om recht te doen aan een hernieuwd en andersoortig gebruik dan bedoeld is.
Voor Zonnepark Hemmen: hier zal inpassing op het grondstuk zelf vorm moeten krijgen, zoals sloten met natuurvriendelijke oevers en heggen rondom. De betekenis van Nationaal Landschap Rivierengebied kan hiermee gestalte gegeven worden, zonder een lege huls te worden.

SOG stelt zich onder andere ten doel de natuur en natuurlijke landschapselementen in de Overbetuwe te bewaren, versterken en onderhouden. Hiervoor zijn verschillende werkgroepen actief en wordt een nieuwsbrief bijgehouden. Zie: overbetuwegroennatuurlijk.nl.''


 

Meer berichten